juni 29, 2011

Krav på mer försäkringsmässighet

Riksrevisionen publicerade i slutet av maj sin årliga rapport som bland annat granskar socialförsäkringarna. Riksrevisionen kommer fram till att sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen inte uppfyller kraven för försäkringsmässighet. Det motiveras genom att alla omfattas av de två försäkringarna trots att alla inte bidrar till dess finansiering och de som bidrar gör det i olika utsträckning. I dagsläget är det statsbudgeten som avgör försäkringsvillkoren från år till år, huruvida de ska vara mer generösa eller inte. Detta skapar osäkerhet för medborgarna. Myndigheten skriver vidare att staten bör slå fast vilka principer som ska gälla: försäkringssystem eller bidragssystem för att ge säkerhet till medborgarna.

Riksrevisionens synpunkter knyter väl an till Arbetsskadekommissionens(ASK) arbete. ASK tillsattes i november 2010 med syftet att utreda arbetsskadesystemet i Sverige. Ordförande för ASK är Björn von Sydow, socialdemokratisk riksdagsledamot och tidigare bla talman och försvarsminister. ASK består i övrigt av tunga experter inom området.

Tanken på att utreda arbetsskadesystemet i Sverige har funnits en tid men nu är tidpunkten väldigt lämplig eftersom ASK kommer att arbeta parallellt med den pågående parlamentariska socialförsäkringsutredningen. ASK kan därigenom tjäna som en viktig kunskapskälla för den parlamentariska utredningen. Men det finns flera goda skäl för att arbetsskadorna utreds. I våra nordiska grannländer drivs arbetsskadeförsäkring helt eller delvis av de privata försäkringsbolagen enligt försäkringsmässiga principer. Det finns således skäl att utvärdera denna möjlighet även för Sverige. 

Nyligen deltog ASK s kansli på ett intressant seminarium med titeln ”Arbetsskadeförsäkring under förändring” arrangerat av Arbets- och miljömedicin i Uppsala. ASKs arbete kommer att pågå fram till nästa sommar och tanken är att presentera resultatet under Almedalsveckan 2012.

Translate:
Mats Nordenskjold

Comments