oktober 20, 2010

Dammsäkerhet på agendan efter ungersk olycka

Jag har tidigare diskuterat riskerna med vattenkraftsdammar i Sverige och pekat behovet av ökat fokus från regering och riksdag avseende vem som kommer att bära det finansiella ansvaret efter en dammkatastrof.  Nu har frågan aktualiserats som en konsekvens av den tragiska dammolyckan i Ungern. Här ska direkt sägas att det absolut inte finns något samband mellan riskerna i svenska vattenkraftsdammar och den nu aktuella ungerska dammen. Däremot är det förstås logiskt från ett medieperspektiv att göra en viss koppling.

 Min förhoppning är att någon form av fortsättning ska följa. En ny rapport från Svenska Kraftnät innehåller många konkreta förslag och skriver bla följande om ansvarsfrågan.

”Strikt skadeståndsansvar gäller enligt 11 kap. 18 § MB för skador till följd av dammhaveri för dammar för vattenreglering. Ett dammhaveri skulle i vissa fall kunna leda till skador motsvarande mycket stora belopp och som överstiger vad som är möjligt att försäkra.

Ägare till en sådan damm kan vara ett aktiebolag ingående i en koncern med moderbolag i Sverige eller i annat land och det är oklart vad som då gäller beträffande ansvarsgenombrott. ”Omfattningen och innebörden av skadeståndsansvaret vid dammhaveri bör utredas närmare och belysa vad som gäller beträffande ansvarsgenombrott i nationella och internationella koncerner och för ersättningen till skadelidande om dammägarföretagets ekonomiska förmåga, med eller utan försäkring, inte räcker till för att täcka skadorna.” 

Åtgärder för förbättrad dammsäkerhet är förstås det viktigaste men om det osannolika ändå skulle inträffa vore det av stort värde att på förhand veta vem som ska stå för kostnaderna.

Translate:
Mats Nordenskjold

One Response to “Dammsäkerhet på agendan efter ungersk olycka”

  1. Några tankar om risk | SIND.NU – Sustainable Insurance and Finance Development Says:
    maj 16th, 2011 at 8:42

    [...] vet för lite för att uppfatta riskerna. Jag har tidigare på sind.nu diskuterat riskerna med vattenkraftsdammar som ett sådant [...]

Comments